ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2555
  รายละเอียด :

ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ,ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2555

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธของทุกปี

-ชำระภาษีหลังจากได้รับการแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ภายใน 30 วัน

2.ภาษีป้าย

-ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

-ชำระภาษีหลังจากได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ป.3) ภายใน 15 วัน

3.ภาษีบำรุงท้องที่

-ยื่นแบบ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

-ชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 305 คน