ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2556
  รายละเอียด :

ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2556

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ..ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

-ชำระภาษีหลังจากได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ภายใน 30 วัน

2.ภาษีป้าย

-ยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

-ชำระภาษีหลังจากได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ป.3) ภายใน 15 วัน

3.ภาษีบำรุงท้องที่

-ยื่นแบบ (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

-ชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 349 คน