ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2559
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย

เรื่อง กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี  พ.ศ.2559

............................................................

                    อาศัยอำนาจตาม, พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ,  พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย จึงขอประกาศให้ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลาดังนี้ 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ผู้รับประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

อย่างอื่น  ที่ให้เช่า ประกอบการค้า ไว้สินค้า ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ พ่อแม่ หรือผู้อื่นอาศัยและที่ใช้ใน      กิจการอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ให้ไปรับแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)  และให้กรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงรายการแล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่  4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และ    ต้องชำระค่าภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน (ภ.ร.ด.8)

ภาษีป้าย  ให้เจ้าของป้ายซึ่งมีป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบกิจการ       
กิจการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน และสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น  ให้ไปรับแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป.1)        และให้กรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงรายการป้าย แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่   4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และได้รับการประเมิน
แล้ว ให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 และบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินนั้นยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือนับแต่วันที่จำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยน “ที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ลดหย่อนให้สามไร่”

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ    วันที่  25  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2558

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน