ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย เรื่อง กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ....................................... อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 , พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย จึงขอประกาศให้ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีไปยืื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลาดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ผู้รับประเมิน ซึ่งมีทรัพย์สินอันเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ทำการค้าขาย ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้ ที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ให้ไปรับแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และให้กรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงรายการแล้วยื่่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และชำระค่าภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน (ภ.ร.ด.8) ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายซึ่งมีป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น ให้ไปรับแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป.1)และให้กรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงรายการป้าย แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และได้รับการประเมินแล้ว ให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 และบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดมีการเปลี่ยนแปลง ให้เจ้าของที่ดินนั้น ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือนับแต่วันที่จำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยน "ที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ลดหย่อนให้สามไร่" จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 พงษ์ประพันธ์ ศรีพงษ์ขจรกุล (นายพงษ์ประพันธ์ ศรีพงษ์ขจรกุล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน