ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย  เรื่อง  กำหนดการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562


Deposit Pulsa Tanpa Potongan
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน