ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย 

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2564

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ ผู้ครอบครอง/ ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตตำบลแหลมทรายได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่่ง หากเจ้าของที่ดินและส่ิงปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้างไม่ถูกต้องสามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ในวันและเวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563


JOKER123
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน