ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย 

เรื่อง การประกาศราคาประเมินทุุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 , กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.3/ว428 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีตามกรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินตามกฎหมายไว้เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เป็นก่อนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ขอประกาศราคาปรเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้างในเขตตำบลแหลมทราย ประกอบด้วยอัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564


http://206.189.151.151/
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน