ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 ต.ค. 2564
2 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ต.ค. 2564
3 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ต.ค. 2564
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งของนายกฯ และ สมาชิกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ต.ค. 2564
5 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ต.ค. 2564
6 รายชื่อผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ประเมิน ADL) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
18 ก.ค. 2564
7 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 มี.ค. 2564
8 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
05 มี.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
29 ม.ค. 2564
10 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10