ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
35
06 ต.ค. 2564
12 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2564
13 รายชื่อผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ประเมิน ADL) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
18 ก.ค. 2564
14 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 มี.ค. 2564
15 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
05 มี.ค. 2564
16 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 ม.ค. 2564
17 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 พ.ย. 2563
18 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ก.ย. 2563
19 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นนักบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
114
11 ก.ย. 2563
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11