ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
50
29 เม.ย. 2563
22 บัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 เม.ย. 2563
23 ประกาศรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 เม.ย. 2563
24 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
30 มี.ค. 2563
25 ประชาสัมพันธ์ประกาศการ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 ม.ค. 2563
26 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 ธ.ค. 2562
27 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
7
01 ต.ค. 2562
28 ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการและรายชื่อผู้ชาดคุณสมบัติฯ ประจำีปงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ต.ค. 2562
29 ประกาศฯ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ต.ค. 2562
30 ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10