ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 มี.ค. 2563
32 ประชาสัมพันธ์ประกาศการ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
110
27 ม.ค. 2563
33 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
27 ธ.ค. 2562
34 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
30
01 ต.ค. 2562
35 ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการและรายชื่อผู้ชาดคุณสมบัติฯ ประจำีปงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 ต.ค. 2562
36 ประกาศฯ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2562
37 ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2562
38 ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการและรายชื่อผู้ชาดคุณสมบัติฯ ประจำีปงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2562
39 ประกาศผลสอบ ภาค ก และภาค ข ดาวน์โหลดเอกสาร
73
13 ก.ย. 2562
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
06 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11