ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
13 ม.ค. 2561
42 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
11 ม.ค. 2561
43 ประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561
52
27 ธ.ค. 2560
44 ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ธ.ค. 2560
45 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 ธ.ค. 2560
46 ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 ก.ย. 2560
47 ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ปี 2560
33
02 ส.ค. 2560
48 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลแหลมทราย ปี 2560
46
10 ก.ค. 2560
49 ประกาศ อบต.แหลมทราย เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
22 พ.ค. 2560
50 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแหลมทราย ประวัติช่างปรีชา มาตย์วิรัตน์ (ช่างชาภารโรงเรือวัดแหลมทราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10