ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศ อบต.แหลมทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
47
06 ก.พ. 2560
52 ประกาศกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560
83
28 ธ.ค. 2559
53 ประชาสัมพันธ์วิธิการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
44
04 ก.ย. 2559
54 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสุง ประจำปี 2559
57
01 ก.ย. 2559
55 ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2559
37
01 ก.ย. 2559
56 แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 ส.ค. 2559
57 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2555-2559
39
10 ก.ค. 2559
58 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินและหินถล่อม ประจำปี 2559
30
10 ก.ค. 2559
59 แผ่นพับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 มี.ค. 2559
60 การดูแลสุขภาพของผู้พิการทางด้านร่างกายอย่างถูกต้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
13 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10