ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 ก.ย. 2560
52 ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ปี 2560
36
02 ส.ค. 2560
53 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุตำบลแหลมทราย ปี 2560
54
10 ก.ค. 2560
54 ประกาศ อบต.แหลมทราย เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 พ.ค. 2560
55 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแหลมทราย ประวัติช่างปรีชา มาตย์วิรัตน์ (ช่างชาภารโรงเรือวัดแหลมทราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 มี.ค. 2560
56 ประกาศ อบต.แหลมทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
51
06 ก.พ. 2560
57 ประกาศกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560
90
28 ธ.ค. 2559
58 ประชาสัมพันธ์วิธิการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 ก.ย. 2559
59 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสุง ประจำปี 2559
61
01 ก.ย. 2559
60 ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2559
42
01 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10