ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศ อบต.แหลมทราย เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
22 พ.ค. 2560
62 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแหลมทราย ประวัติช่างปรีชา มาตย์วิรัตน์ (ช่างชาภารโรงเรือวัดแหลมทราย) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
03 มี.ค. 2560
63 ประกาศ อบต.แหลมทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
73
06 ก.พ. 2560
64 ประกาศกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560
117
28 ธ.ค. 2559
65 ประชาสัมพันธ์วิธิการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
69
04 ก.ย. 2559
66 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสุง ประจำปี 2559
87
01 ก.ย. 2559
67 ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2559
64
01 ก.ย. 2559
68 แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร
87
06 ส.ค. 2559
69 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2555-2559
67
10 ก.ค. 2559
70 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินและหินถล่อม ประจำปี 2559
55
10 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11