ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
02 ม.ค. 2557
72 ขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
07 ต.ค. 2556
73 ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ดาวน์โหลดเอกสาร
300
17 มิ.ย. 2556
74 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
339
04 มิ.ย. 2556
75 แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
354
17 พ.ค. 2556
76 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
331
15 พ.ค. 2556
77 ระเบียบกระทรวงมหากไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
02 พ.ค. 2556
78 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
02 พ.ค. 2556
79 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
02 พ.ค. 2556
80 ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
96
07 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10